分类
套期保值

新手最基本的交易幣方式

買幣新手必讀 – 睇完先入巿保你平安

Private Key十分之重要,因為佢就好似你嘅銀行戶口密碼,只要擁有你嘅Private Key,就可以進入你錢包操作,所以你必須好好保護你錢包嘅Private Key。而當你開一個新嘅錢包嘅時候,你必須備份你嘅錢包,一旦你呢個錢包壞左或者手機唔見左,你就可以用抄低果12/24個英文字去其他錢包導入返呢個錢包繼續使用 (引伸閱讀:備份後如何恢復錢包)。而其中一個小建議,係當你開始用一個新錢包時,嘗試轉少量嘅crypto入去再轉出黎試下你個密碼啱唔啱,亦試一次用果12個字去另一個錢包睇下係咪可以正確地導入,咁先真正開始使用呢個錢包。

Public Key 又叫做錢包地址Wallet Address,佢就好似你銀行戶口號碼,如果你要人地轉幣俾你,你就係將呢個public key比對方;呢組鎖匙可以放心俾人,不過人地有你呢個錢包地址就可以去一啲區塊鏈瀏覽器(例如 Etherscan) 睇到你呢個錢包入面嘅所有交易。

錢包選擇

巿面上有好多錢包選擇,有手機Apps例如Blockchain Wallet、Coinbase Wallet,有Chrome Extension Metamask,亦有冷錢包例如Ledger、Trezor。錢包功能大同小異,主要作用就係收發加密貨幣,最主要嘅分別在於安全性與方便性,你可以睇吓我地較早前寫嘅呢篇文章去比較不同錢包。

2. 買賣方式

P2P交易即係好似我地平時喺Carousell買賣商品咁,我地喺一啲平台,例如TG group/ Binance C2C平台搵到買家賣家,就可以同對方進行交易。有時候價錢會唔錯,但因為P2P你未必會同對方做KYC, 所以基本上你係同一個無名氏交易;因此,P2P交易世界有好多騙子,有好多不同嘅騙案都係喺P2P交易發生。

3. 加密貨幣選擇

投資加密貨幣會面對不同嘅風險,其中最大嘅風險就係極大嘅價格變動風險。 加密貨幣價格一日有十幾二十%變動一啲都唔出奇 ,升嘅時候當然開心,但你都要有心理準備有機會一日就會跌好多,如果你係接受唔到咁風高浪急嘅巿場,你千祈唔好入巿。

幣圈新手都必須知道的入門術語和觀念!

幣圈新手關鍵字

有些鏈如以太鏈erc或者是幣安智能鏈bsc,你可以想像成他是一個地區,你如果要寄信的話你要選對鏈。 舉例來說你要寄東西到台北的中山路,那你就不能寄去台中的中山路。 因為你的鏈要同一個不然你會收不到貨。可能地址都是中山路100號但如果鏈不一樣就會收不到!別轉錯鏈了,轉帳前要確認收款和轉帳的要是同一個鏈!以太鏈寄出就得以太鏈的地址來收,而Polygon鏈傳送也是必須要Polygon鏈地址來收,如果兩條鏈不一樣則會需要使用下方的跨鏈。

這通常就是利用「橋」來完成跨鏈,舉例來說你在台中的林森路蓋了一棟透天,但你想要有一樣的透天在台北的林森路那麼你就需要做一個轉換或搬家。基本上就是把某鏈如以太鏈裡面的以太坊轉鏈到polygon鏈,當然這不能直接轉,就像你不能直接把透天直接拆去台北,你必須要先找一塊地點才能找搬家公司把房子拆過去。總之,要透過跨鏈的橋才能達到資產轉移

智能合約地址

虛擬幣交易所推薦!每個都有不同功能!

去中心化交易所

就是指USD美金的意思,也可以指像是穩定幣USDT, BUSD, USDC, UST等等。基本上有US系列的且價格趨近於1美金的都會是U。

你可以想像成兩種資產在兌換,假設美金對台幣就是一個交易對。或者是美金對歐元就是個交易對。 假設你的交易對是ETH/USDT 那麼可以翻譯成多少Eth 等於幾個USDT,那麼交易對如果是Eth/BTC則是1個ETH以太坊等於幾個BTC比特幣。而假設你今天要使用酷可幣COOC來兌換成以太,但目前沒有這個交易對,你就會先從有的交易對如COOC->USDT在從USDT->ETH就能夠達到COOC->ETH的資產轉換。

通常就是指在兌換的過程中因為網路延遲或者是價格波動所產生的差價。舉例來說你買某個幣這時候上面的價格為100元 然後你接受1%的滑點,那麼你會遇到的價格最差的是99元但如果剛好都沒有什麼波動或延遲你換到的金額就是接近100。通常越小的幣波動會越大,差價也會比較多。舉例來說新的幣種可能因為波動較大,滑點會需要設置到15%。但這只是代表最糟糕的情況並不代表每一次都會換到最糟糕的價格,所以說如果在兌換時出現錯誤常常都是因為滑點太低所導致。小幣或者是新幣則建議增加滑點避免對換不了資產。

新手怎样看外汇交易图表?

浮动汇率制(floating exchange rates)是指一国货币的汇率根据市场货币供求变化,任其自由涨落,各国政府和中央银行原则上不加限制,也不承担义务来维持汇率的稳定,这样的汇率就是浮动汇.

新手投资加密货币前的六个注意事项

加密货币

Financial Market Data copyright © 2020 QuoteMedia. Data delayed 15 minutes unless otherwise indicated (view delay times for all exchanges). RT =Real-Time, EOD =End of Day, PD =Previous Day. Market Data powered by QuoteMedia. Terms of Use.